Aké spory riešim ako mediátor?

 1. Rodinné spory
 2. Susedskké spory
 3. Občianské spory
 4. Obchodné spory

Čo je mediácia?

Mediáciou sa rozumie predovšetkým mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha stranám, aby riešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k dohode.

Čo je cieľom mediácie?

Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná a záväzná. Umožní Vám pozrieť sa na sporovú situáciu
s odstupom, pochopiť konanie protistrany, vyjadriť svoj názor, predstavy a požiadavky.

Aké sú výhody mediácie?

 1. Rýchlosť – konflikty je možné riešiť okamžite na rozdiel od riešenia sporov súdnou cestou.
 2. Nízke finančné náklady.
 3. Dobrovoľnosť a rovnoprávnosť strán.
 4. Lepšie porozumenie situácie, zlepšenie vzájomných vzťahov a priestor pre ďalšiu spoluprácu.
 5. Dôvernosť – mediátor je viazaný mlčanlivosťou.
 6. Ústretovosť.
 7. Možnosť ovplyniť výsledok.

Čo možno riešiť mediáciou?

Mediáciou možno riešiť všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Viac o procese mediácie

Kto je mediátor?

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú, a ktorá funkciu mediátora prijme.

Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátorov.

Mediátor musí byť neutrálnou osobou. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými atribútmi výkonu mediácie.

Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

Úloha mediátora

Úlohou mediátora je pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru a proces, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko infomácií, koľko ich potrebuje.

Objednávka na mediáciu

  Cenník

  Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
  Fyzické osoby – podnikatelia 65,00€/hod.
  Právnické osoby – podnikatelia 130€/hod.
  Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
  od 3 319,00€ do 6 638,00€ 10% z hodnoty
  od 6 639,00€ do 16 596,00€ 7% z hodnoty
  od 16 597,00€ do 33 193,00€ 5% z hodnoty
  od 33 194,00€ do 66 388,00€ 2% z hodnoty
  viac ako 66 388,00€ 1% z hodnoty
  Mediácia a poradenstvo v občianskych sporoch

  (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a ernické spory)

  Nemajetkové občianske spory 35,00€/hod.
  Majetkové občianske spory (do 1660,00€) 65,00€/hod.
  Majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 100,00€/hod. (alebo dohodou)
  Mediácia a poradenstvo v štátnom sektore

  (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

  Nemajetkové a pracovnoprávne spory 25,00€/hod.
  Majetkové spory do 3 319,00€ (alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa) 33,00€/hod.
  od 3 320,00€ do 6 638,00€ 8% z hodnoty
  od 6 639,00€ do 16 596,00€ 5% z hodnoty
  od 16 597,00€ do 33 193,00€ 3% z hodnoty
  od 33 194,00€ do 66 388,00€ 2% z hodnoty
  viac ako 66 388,00€ 1% z hodnoty
  Ostatné súvisiace poplatky
  Úvodná konzultácia Zdarma
  Začatie mediáce po rozhodnutí spornej strany (preštudovanie prípadu a výzva druhej sporovej strane) 45,00€
  Spísanie mediačnej dohodyalebo uzatvoreniemediácie bez dohody pre každého účastníka mediácie 15,00€
  Vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou 15,00€
  Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy (občianske spory a SZČO) 30,00€ (každá začatá hodina)
  Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy (právnické osoby) 50,00€ (každá začatá hodina)
  Negociácia / vyjednávanie v prípade občianskych sporov, SZČO aj právnických osôb 50,00€ (od povahy sporu)
  Náhrada výdavkov za telekomunikačné služby – úkon vykonaný mediátorom 3,00€
  Náhrada výdavkov za poštové služby – úkon vykonaný mediátorom 3,00€

  Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

  Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

  Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

  Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

  Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci – pred začatím mediačného konania.

  Mediátor nie je platca DPH.

  Cenník je platný pre kanceláriu mediátora Ing. Peter Sámel

  Proces mediácie

  Mediácia je proces, v ktorom strany sporu požiadajú tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priateľské urovnanie sporu. Snahou je skvalitniť vzťahy medzi účastníkmi, napomáha uvedomiť si, že i pri rozdielnych názoroch a postojoch je možné dosiahnuť prijateľný, pre obe strany výhodný výsledok.

  Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii.

  V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu, dohoda musí mať písomnú formu. Pravosť podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená.

  Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín. Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

  Mediátor počas procesu podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

  Ak sa mediácia skončila úspešne, tak uzavretím dohody, ktorá je výsledkom mediácie a môže (v niektorých taxatívne stanovených prípadoch musí) byť v ďalšej fáze spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

  V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku, ak je táto dohoda:
  1. Spísaná vo forme notárskej zápisnice;
  2. Schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom

  Poplatky za spísanie notárskej zápisnice ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti číslo 748/2004 o odmenách a náhradách notárov. V prípade skončenia sporu schválením súdneho zmieru sa účastníkom vráti 50%-90% zaplateného poplatku (§ II odst. 7 zákona číslo 71/1992 Zb.)

  Ak ste v súdnom spore, v prípade úspešnej mediácie Vám súd vráti 50%-90% zo zaplatených súdnych poplatkov.

  Bližšie informácie: Zákon 420/2004 o mediácii.

  Referencie

  Vzdelávacie aktivity, ktoré viedol lng. Peter Sámel napomohli zvýšiť komunikačnú úroveň s klientami, sebavedomie pracovníkov pri riešení konfliktných situácií a zefektívniť prácu správcov pri ich výkone.

  Eva Tóthová
  Váš správca spol. s r.o.

   

  lng. Peter Sámel svojim trpezlivým a dôsledným postupom dosiahol, žepredmetné spory boli vo váčšine prípadov úspešne vyriešené mimosúdne a to k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

  Ing. Martin Mičieta
  KVlP s.r.o.